REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w Programie Lojalnościowym zwanym dalej „Programem”, adresowanym do klientów serwisu oponiarskiego TARGUM oraz serwisów partnerskich, zwanych dalej „Serwisami”. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów i usług świadczonych w ww. serwisach oraz zasady wymiany punktów na nagrody.
 2. Organizatorem Programu jest TARGUM Mielec Róg, Zieliński Sp. J. z siedzibą w Mielcu, zwana dalej „Organizatorem”, która zarządza Programem poprzez specjalny system informatyczny zwany „Systemem”.
 3. W Programie mogą brać udział klienci wszystkich serwisów, będący pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwani dalej „Uczestnikami”.
 4. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, właściciele i pracownicy sklepów oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo.
 5. Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od dnia 01.03.2013 r do odwołania, którego termin zostanie podany przez Organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji wywieszonych w serwisach, umieszczonych na stronie internetowej Organizatora www.targum.com.pl.
 6. Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej www.targum.com.pl.
 7. Adres do korespondencji z Organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem Organizatora” jest następujący: TARGUM Mielec Róg, Zieliński Sp.J., ul. Racławicka 3, 39 – 300 Mielec.

 

Warunki przystąpienia do Programu:

 1. Warunkiem przystąpienia do programu jest prawidłowe wypełnienie w sposób, czytelny formularza oraz złożenie go w dowolnym serwisie obsługującym program. Wypełniając formularz Uczestnik wyraża zgodę na zasady regulaminu i zobowiązuje się je przestrzegać.
 2. Wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikowanie się z Uczestnikiem drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną w celach związanych z programem oraz promocją innej działalności Organizatora jest dobrowolne lecz niezbędne w celu udziału w Programie oraz realizacji uprawnień wynikających z Karty Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zawiera następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail, datę wypełnienia formularza (czyli datę przystąpienia do Programu) oraz podpis Uczestnika.
 4. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy Uczestnik przekazuje w serwisie sprzedawcy.
 5. Za datę przystąpienia do programu przyjmuje się datę wypełnienia formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika.
 6. Naliczanie punktów rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do programu.
 7. Uczestnik może przystąpić do programu w dowolnym momencie jego trwania.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie, nieczytelnie lub nieprawidłowo wypełniony przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy. Formularze wypełnione błędnie, nieczytelnie lub nieprawidłowo, nie będą skutkowały przystąpieniem do programu.

 

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Organizatora.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników biorących udział w Programie w celu niezbędnym do realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie oraz posiadania Karty na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w zakresie podanym przez Uczestnika Programu w Formularzu zgłoszeniowym.
 4. Uczestnik programu może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Programie poprzez wysłanie oświadczenia na adres Organizatora z dopiskiem „Rezygnacja Program Lojalnościowy" lub przesłanie oświadczenia elektronicznie na adres biuro@targum.com.pl
 1. Organizator na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.1.2016.119.1) uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższego rozporządzenia, do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 2. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody, Uczestnik może otrzymywać od Organizatora bezpłatny newsletter zawierający informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług dragą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), w szczególności zawierający informacje o produktach, eventach, konkursach i akcjach promocyjnych Organizatora, w tym przeprowadzanych we współpracy Organizatora z jego kontrahentami.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania lub usunięcia a także prawo do przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Uczestnicy mogą dokonać poprzez przestanie właściwego oświadczenia woli na adres Organizatora.
 4. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników przetwarza zgodnie z przepisami regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Uczestników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 5. Uczestnik możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie, z tym że nie ma to wpływu na przetwarzanie jakie Organizator dokonał na podstawie jego zgody przed jej cofnięciem
 6. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 7. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
 8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń związanych z uczestnictwem w programie. Po zakończeniu przetwarzania w pierwotnym celu dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 10. Odbiorcami danych osobowych uczestników będą pracownicy i współpracownicy Organizatora a także podmioty obsługujące program. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

 

Karta Uczestnika

 1. Uczestnik przystępujący do programu otrzymuje kartę, która posiada numer przypisany konkretnemu Uczestnikowi programu.
 2. Karta jest niezbywalna i pozostaje wyłączną własnością Organizatora.
 3. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową czy płatniczą.
 4. Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.
 5. Uczestnik może posiadać wyłącznie jedną kartę aktywną uprawniającą do naliczania punktów i wymiany ich na nagrody. W przypadku, gdy Uczestnik lub osoba posiada więcej niż jedną kartę aktywną zarejestrowaną, Organizator uprawniony jest do unieważnienia wszystkich kart tego Uczestnika, co oznacza anulowanie zapisanych na kratach punktów programu. O powyższym Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
 6. Karta służy do gromadzenia punktów na koncie Uczestnika i umożliwia wymianę punktów na nagrody.
 7. Karta może być używana wyłącznie przez Uczestnika. Karta nie może być udostępniana innym osobom.
 8. W przypadku powzięcia przez personel serwisu wątpliwości co do autentyczności karty, może być ona zatrzymana. W takim przypadku naliczanie punktów zostanie wstrzymane aż do wyjaśnienia wątpliwości.
 9. Każda karta Uczestnika jest ważna nie dłużej niż przez okres trwania programu.
 10. Uczestnik powinien okazać swoją kartę sprzedawcy w sklepie przed dokonaniem zakupu towarów pod rygorem odmowy przyznania punktów.
 11. W przypadku zniszczenia, zagubienia, lub kradzieży karty Uczestnik powinien zgłosić ten fakt w formie pisemnej Organizatorowi, który w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania takiego zgłoszenia wystawi Uczestnikowi odpłatny duplikat karty w cenie 10,00 zł brutto. Jednocześnie karta oryginalna zostaje dezaktywowana.

 

Przyznawanie punktów

 1. Organizator przyznaje punkty na konto Uczestnika za nabycie produktów i usług świadczonych przez Organizatora.
 2. Wymiana punktów na gotówkę jest wykluczona.
 3. Warunkiem przyznania punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojej karty sprzedawcy w serwisie, zanim Uczestnik nabędzie produkty lub usługi objęte programem (przed zamknięciem transakcji). Późniejszy zapis punktów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonanego zakupu nie jest możliwy.
 4. Punkty przyznawane są wyłącznie pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za zakupione towary i usługi.
 5. Punkty przyznawane są według następującego przelicznika: każde wydane 10 zł odpowiada 1 punktowi a maksymalna liczba przyznanych punków podczas jednej transakcji to 200 punktów. Nie dolicza się do konta punktów niepełnych; w przypadku, gdy wartość zakupów będzie równa niepełnej sumie punktów, będą one zaokrąglane w dół.
 6. Uczestnik może zawsze sprawdzić ilość zgromadzonych na swoim koncie punktów za pośrednictwem sprzedawcy w serwisie.
 7. Uczestnik, który zostanie wykluczony z programu, traci zgromadzone punkty.
 8. Punkty przyznane w wyniku błędu systemu informatycznego lub pomyłki pracowników Organizatora bądź pracowników sklepów zostaną anulowane.
 9. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestniczenia w programie poprzez złożenie u Organizatora pisemnego oświadczenia opatrzonego własnoręcznym podpisem. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia wszystkie punkty zgromadzone na koncie uczestnika zostaną anulowane, a jego dane osobowe usunięte ze zbioru danych.

 

Wymiana punktów na nagrody

 1. Wszelkie nagrody oraz zasady ich wydawania są poddane warunkom i ograniczeniom zawartym w aktualnym katalogu nagród lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora. Punkty mogą być wymieniane wyłącznie na nagrody wymienione w aktualnym katalogu nagród. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród. Nowy katalog obowiązuje od daty podania informacji o zmianie do wiadomości Uczestników na stronie internetowej organizatora - www.targum.com.pl.
 2. Zamówienie nagrody może być złożone jedynie przez Uczestnika za pośrednictwem sprzedawcy w serwisie
 3. Uczestnik może żądać wymiany punktów na nagrody, jeżeli posiada ważną kartę oraz zebrał liczbę punktów wystarczającą do wymiany na określoną nagrodę. Punkty można wymieniać na nagrody jedynie za sumę punktów zgromadzonych na jednej karcie.
 4. W przypadku wymiany punktów na nagrody, Organizator odejmie ilość punktów odpowiadających nagrodzie z konta uczestnika.
 5. Wszystkie nagrody oferowane są w miarę dostępności. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub wycofania nagrody z katalogu nagród.
 6. Otrzymane nagrody nie podlegają wymianie na inne.
 7. Organizator zastrzega, że opisy nagród (w tym zdjęcia) prezentowane w katalogu nagród lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora, wskazują wyłącznie na rodzaj nagrody i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 8. Zamówienia na nagrody można składać jedynie w czasie trwania programu. Zamówienia złożone po jego zakończeniu nie będą realizowane.
 9. W przypadku otrzymania przez Uczestnika nagrody uszkodzonej lub niepełnowartościowej może on zażądać jej wymiany na egzemplarz pełnowartościowy. Przy odbieraniu nagrody Uczestnik jest zobowiązany do zbadania jej stanu, jakości i ilości pod rygorem utraty prawa do jej reklamowania.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od daty ich wprowadzenia przez Organizatora.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, Organizator każdorazowo zawiadomi o nich Uczestnika poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu w serwisach i na stronie internetowej Organizatora lub
  za pośrednictwem innych środków.
 3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie przestrzega on niniejszego regulaminu. W takim wypadku Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wykluczeniu pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
 4. Niniejszy regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.